Chirurgia Estetyczna Poznań

Instagram

Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest  Chirurgia Poznańska R.R.P.D., (dalej również jako  ,,ADO”).

 

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 511 100 347, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: kontakt@chirurgiapoznanska.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej ul. Druskienicka 17, 60-476 Poznań.

 

Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza dane przekazane przy przyjęciu do placówki w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych zawarte m. in. w formularzu zgody na leczenie, w historii choroby, w karcie kwalifikacyjnej, w karcie pielęgniarskiej, w karcie wywiadu epidemiologicznego, w wywiadzie anestezjologicznym, w karcie informacyjnej, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nr i serię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail, a nadto wszelkie informacje o Państwa stanie zdrowia niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

ADO przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych, jak i zabiegów medycyny estetycznej, a także przeciwdziałania powikłaniom pooperacyjnym, po zabiegowym;
 • oceny Państwa stanu zdrowia kwalifikującej do zabiegów, o których wykonanie się Państwo zwracają, w tym przechowywania Państwa dokumentacji medycznej,
 • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności oraz przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Państwa zgoda);
 • przesłania informacji handlowej w zakresie świadczeń zdrowotnych i świadczeń medycyny estetycznej na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Państwa zgoda).

 

Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz lekarze współpracujący, a także personel medyczny i pomocnicy tychże osób, realizujący świadczenia zdrowotne w imieniu lub na rzecz ADO.  Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z Państwa danymi na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa;
 • dane zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres 20 lat licząc od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzeń ciała lub zatrucia lub dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, które przechowywane są przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2 roku życia przechowywane są przez okres 22 lat.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto, są Państwo uprawnieni do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwia realizację świadczeń zdrowotnych lub innych usług medycyny estetycznej na Państwa rzecz.

 

Informacje dodatkowe

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.